Search

การบันทึกประกาศฉบับร่าง

ในบางครั้ง คุณต้องการจะบันทึกประกาศเป็นฉบับร่างไว้ก่อนที่จะลงประกาศทีหลัง คุณสามารถเข้าไปเพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูลภายหลังได้จากเมนู “ประกาศฉบับร่าง” มีวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้


1.หลังจากเข้าสู่ระบบ AgentNetแล้ว ในขั้นตอนสร้างประกาศ


2. ปกติในขั้นตอนของการสร้างประกาศทุกครั้ง ในหัวข้อที่ 2 จะมีปุ่มให้กด บันทุกฉบับร่าง3. หรือ ในขั้นตอนสุดท้าย คุณสามารถเลือกได้ว่าอยาก บันทึกเป็นฉบับร่าง (1) หรือ ลงประกาศ (2)