38970096_m2.jpg
Signpost-04.png

หลักสูตรประกาศนียบัตร​

หลักสูตรประกาศนียบัตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนท์ได้รับทักษะ/ความรู้ ทั้งพื้นฐาน และ ในระดับสูงเพื่อยกระดับ และ พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด้วยความร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีชื่อเสียง หลักสูตรประกาศนียบัตรเหล่านี้ใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงในการอบรม และ เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว เอเจนท์จะได้รับประกาศนียบัตร และ ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บน​
โพรไฟล์สาธารณะ และ บนประกาศของคุณ

pgsg_academyrevamp_2.0-32.png

เพิ่มความน่าเชื่อถือ และ ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของคุณ

pgsg_academyrevamp_2.0-43.png

เรียนรู้จักสถาบันฝึกอบรมมืออาชีพ

pgsg_academyrevamp_2.0-44.png

เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของคุณ ด้วยการเจาะลึกในทุกเนื้อหาจากมืออาชีพ

หลักสูตร

academyrevamp_image-20.jpg

วิชาบังคับสำหรับเอเจนท์
(Basic Level)

รายละเอียดหลักสูตร  

 • กฎหมายผังเมือง (6 ชั่วโมง) 

        a) สีผังเมือง และ ประโยชน์การใช้ที่ดิน 6 ประเภท 

        b) โซนสี ในการเสนอนักลงทุน 

        c) วิเคราะห์โอกาสเชิงธุรกิจในประโยชน์การใช้ที่ดินตามสีต่าง ๆ

 • การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์-เบื้องต้น (6 ชั่วโมง) 

        a) วิธีการประเมิน 

        b) การสืบค้น และ แหล่งข้อมูล 

 • เอกสารสิทธิ์ที่ดิน (8 ชั่วโมง) 

        a) ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และ สิทธิ์ในการครอบครอง 

        b) สิ่งที่ต้องรู้ในการซื้อขายที่ดิน 

        c) การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

 • การตลาดออนไลน์ 

       a) กลยุทธ์การเลือกใช้ Social Marketing 

       b) การใช้ Search Engine Marketing 

       c) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

       d) การเลือกใช้เว็บไซต์ขายอสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับการสมัครแพ็กเกจ 4 วิชาจาก Winner Estate ราคา 19,600 บาท ครอบคลุมการเข้าเรียนใน 4 วิชาแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนอบรมกับ Winner Estate  ​

รายวิชาที่อยู่ในแพ็กเกจประกอบด้วย วิชาบังคับสำหรับเอเจนท์ / หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์) เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ​

สมัครแพ็กเกจ 4 รายวิชา คลิกที่นี่

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

จุดมุ่งหมาย 

 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง การแบ่งสีผังเมือง และการใช้ประโยชน์ 

 • สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าได้ 

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • เอเจนท์ใหม่ 

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน 

 • เปิดลงทะเบียนตลอดเวลา 

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • อย่างน้อย 24 ชั่วโมงอบรม 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เอเจนท์สามารถเข้าเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าอบรม 

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • Winner Estate 

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร 

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร และ ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรม 

ราคา 

academyrevamp_image-14-14.png
academyrevamp_image-21.jpg

หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
(Basic Level)

จุดมุ่งหมาย 

 • เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • สามารถดำเนินการวิเคราะห์ฐานะการเงินเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ   

 • เอเจนท์ใหม่ 

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน 

 • เปิดลงทะเบียนตลอดเวลา 

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • อย่างน้อย 7 ชั่วโมงอบรม 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เอเจนท์สามารถเข้าเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าอบรม  

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • Winner Estate 

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร  

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร และ ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรม 

academyrevamp_image-15.png

ราคา 

รายละเอียดหลักสูตร  

 • สอนนายหน้าฯ เริ่มจากศูนย์ 

        a) สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

        b)จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

        c) โอกาสทางธุรกิจนายหน้าฯ ที่หลายคนไม่รู้ 

        d) เทคนิคสร้างค่านายหน้าฯ แสนแรกใน 3 เดือน 

 • หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

        a) การวิเคราะห์ทรัพย์ 

        b)การวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น 

        c) การโอนกรรมสิทธิ์ 

        d) การส่งมอบทรัพย์ 

 • การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 

   

       a) ศึกษาความหมาย และ ความสำคัญของการเจรจาต่อรอง 

       b) ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด 

       c) วิเคราะห์อุปสงค์ และ อุปทานของตลาด 

       d) วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า 

       e) วิเคราะห์ความต้องการซื้อ ความต้องการขาย 

       f)  การประเมินสถานการณ์ในการเจรจาต่อรอง 

       g) วิเคราะห์โอกาส และ แรงจูงใจของลูกค้า 

       h) วางแผน และ เลือกใช้เทคนิค และ ทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้การเจรจาต่อรองก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุก

            ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

สำหรับการสมัครแพ็กเกจ 4 วิชาจาก Winner Estate ราคา 19,600 บาท ครอบคลุมการเข้าเรียนใน 4 วิชาแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนอบรมกับ Winner Estate  ​

รายวิชาที่อยู่ในแพ็กเกจประกอบด้วย วิชาบังคับสำหรับเอเจนท์ / หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์) เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ​

สมัครแพ็กเกจ 4 รายวิชา คลิกที่นี่

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

academyrevamp_image-22.jpg

Super Marketing 
(Intermediate Level)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

 • เอเจนท์ทุกท่าน 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน

 • วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565
  (ปิดลงทะเบียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • การบรรยาย ร่วมกับการทำ Workshop  

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Business School) 

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร 

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 

academyrevamp_image-17.png

ราคา 

รายละเอียดหลักสูตร 

 • การกำหนดกลยุทธ์ และ ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการตลาด 

 • กรณีศึกษา: การสำรวจความต้องการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดประเภทราคาขายของโครงการ 

 • Product Development and Marketing Strategy 

 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 • การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ แนวโน้มในอนาคต 

 • การวางแผนการตลาดยุคใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจในการเดินทางของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Customer Journey) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม 

 • เจาะลึกในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์​ (Strategic CRM) 

 • การใช้สื่อโฆษณา Online ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ แนวสูง และ อื่น ๆ) 

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • เอเจนท์ทุกท่าน 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน

 • 20 - 21 มิถุนายน 2565
  (ปิดลงทะเบียนวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • การบรรยาย ร่วมกับการทำ Workshop  

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Business School) 

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร 

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 

academyrevamp_image-17.png

ราคา 

รายละเอียดหลักสูตร 

 • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภท และ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการขาย 

 • การวางแผน และ กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ 

 • เทคนิคการขาย - กลยุทธ์สู้อสังหาฯ รายใหญ่ 

 • กลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์: การอ่าน และ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ การทำ Demand Survey 

 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และ Family Life Cycle 

 • การบริหารทีมขาย ขั้นตอนการขาย และ การวางแผนการตลาด เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 • รูปแบบ และ กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์ ลำดับขั้นตอนในการขาย คู่มืองานขาย / รูปแบบ หรือ กลยุทธ์การขาย / ตัวชี้วัดขบวนการทำงาน การตรวจสอบการทำงานในสำนักงานขาย / การเก็บข้อมูลจากลูกค้า / การประสานงาน และ การถ่ายทอดกับทีมงานขาย / การเก็บข้อมูลลูกค้า การเก็บข้อมูลการขายของพนักงานขาย 

 • จุดขายของบริษัทในยุคการแข่งขันสูง จุดแข็งของบริษัท และ การสร้างแบรนด์ / การสร้างทัศนคติในการกำจัดอุปสรรคในการซื้อของลูกค้า 

 • แนะนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ การทำ Grand Opening ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากเป็นประวัติการณ์ / การใช้จิตวิทยาเชิงกลุ่มกับการจอง Early-Booking 

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

academyrevamp_image-23.jpg

Super Sale
(Intermediate Level)

จุดมุ่งหมาย 

 • มีความรู้ และ เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 • นำข้อควรระวัง กับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ไปประยุกต์ใช้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

 • เอเจนท์ทุกคน 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน 

 • เปิดลงทะเบียนตลอดเวลา 

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • อย่างน้อย 8 ชั่วโมงอบรม 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เอเจนท์สามารถเข้าเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าอบรม 

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร 

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 

academyrevamp_image-18.png

ราคา 

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • Winner Estate 

รายละเอียดหลักสูตร  

 • ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 16 ว่าด้วยนายหน้า มาตรา 845, 846, 847, 848 และ 849 

 • การทำนิติกรรมกับบุคคล / นิติบุคคล 

        a) ความหมาย และ ลักษณะของนิติกรรม 

        b) วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 

        c) ความสมบูรณ์ของนิติกรรม 

        d) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงเจตนาทำนิติกรรม 

 • สถานะบุคคล / นิติบุคคล 

        a) บุคคลทุพพลภาพ / บุคคลสาบสูญ / ผู้เยาว์ / บุคคลไร้ความสามารถ 

 • สัญญาแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ 

         a) ความหมายของตัวแทน / นายหน้า 

         b) สัญญาต่างตอบแทน กับ สัญญาไม่ต่างตอบแทน 

         c) มัดจำกับเบี้ยปรับ 

         d) การเลิกสัญญา 

 • สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาซื้อขาย 

        a) ความหมาย และ ลักษณะของสัญญา 

        b) การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย 

        c) แบบของสัญญาซื้อขาย 

        d) การฟ้องร้องคดีตามสัญญาซื้อขาย 

        e) การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง 

         f) แลกเปลี่ยน / ให้ 

 • เช่าทรัพย์ / เช่าซื้อ / ฝากทรัพย์ 

        a) เช่าทรัพย์ 

        b) เช่าซื้อ 

        c) การฝากทรัพย์ 

 • พระราชบัญญัติป้องกัน และ ปราบปรามการฟองเงิน สำหรับสถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการดำเนินการ หรือ ให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน หรือ เคลื่อนย้ายเงินทุน 

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560

สำหรับการสมัครแพ็กเกจ 4 วิชาจาก Winner Estate ราคา 19,600 บาท ครอบคลุมการเข้าเรียนใน 4 วิชาแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนอบรมกับ Winner Estate  ​

รายวิชาที่อยู่ในแพ็กเกจประกอบด้วย วิชาบังคับสำหรับเอเจนท์ / หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์) เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ​

สมัครแพ็กเกจ 4 รายวิชา คลิกที่นี่

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

academyrevamp_image-24.jpg

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
(Intermediate Level) 

จุดมุ่งหมาย 

 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อการนำเสนอแก่นักลงทุน 

 • สามารถดำเนินการวิเคราะห์ทำเล และ ต้นทุนเบื้องต้นได้ 

 • สามารถสร้างทางเลือก และ เพื่อมโอกาสทางธุรกิจ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • เอเจนท์ที่มีอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 

 • เอเจนท์ที่ต้องการให้บริการแบบครบวงจรกับลูกค้า 

วันที่ / เวลาลงทะเบียน 

 • เปิดลงทะเบียนตลอดเวลา 

เวลาที่ใช้ในการจบหลักสูตร 

 • อย่างน้อย 36 ชั่วโมงอบรม 

รูปแบบของหลักสูตร 

 • จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom เอเจนท์สามารถเข้าเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าอบรม 

ดำเนินการจัดอบรมโดย 

 • Winner Estate 

รายละเอียดหลักสูตร 

 • การบริหารจัดการพื้นที่เช่า + ตลาดนัด (6 ชั่วโมง) 

       a) หลักการบริหารจัดการพื้นที่เช่า 

       b) ความรู้ด้านธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า 

       c) ธุรกิจตลาดนัด

 • การจัดทำแฟ้มนำเสนอนักลงทุน และ การบ้านฝึกปฏิบัติ (12 ชั่วโมง) 

       a) วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินเบื้องต้น ตาม พรบ.ผังเมือง และ กฎหมายควบคุมอาคาร 

       b) ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน 

       c) วิเคราะห์ราคาคู่แข่งในตลาด 

       d) ฝึกวิเคราะห์แปลงที่ดินของตนเอง (การบ้าน) 

 • งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (6 ชั่วโมง) 

        a) โอกาสทางธุรกิจ 

        b) กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

        c) ความยากง่ายของธุรกิจ 

        d) ปัญหาที่พบบ่อย 

 • นายหน้าขายฝาก-จำนอง (6 ชั่วโมง) 

        a) กฎหมาย และ หลักการขายฝากเบื้องต้น 

        b) ผลดี-ผลเสีย ระหว่างขายฝาก และ จำนอง 

        c) การคัดเลือกทรัพย์ตามมุมมองของนักลงทุน 

        d) ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าไถ่คืน 

        e) ข้อควรระวัง 

 • Property Flipping ซื้อมาขายไป (16 ชั่วโมง) 

        a) ผลดี-ผลเสีย ของการซื้อมาขายไป 

        b) การคัดเลือกทรัพย์ให้ทำกำไร 

        c) ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 

        d) ข้อควรระวัง

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร 

 • เอเจนท์ต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 70% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร และ ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรม 

academyrevamp_imageDD.jpg

ราคา 

สำหรับการสมัครแพ็กเกจ 4 วิชาจาก Winner Estate ราคา 19,600 บาท ครอบคลุมการเข้าเรียนใน 4 วิชาแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนอบรมกับ Winner Estate  ​

รายวิชาที่อยู่ในแพ็กเกจประกอบด้วย วิชาบังคับสำหรับเอเจนท์ / หลักธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ / สร้างมูลค่าให้ที่ดิน (อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์) เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ​

สมัครแพ็กเกจ 4 รายวิชา คลิกที่นี่

เพื่อประโยชน์ในการได้รับส่วนลดพิเศษเฉพาะเอเจนท์ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาระบุ “อีเมล” และ “เบอร์โทรศัพท์” เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียนระบบ AgentNet 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับส่วนลด หากไม่สามารถยืนยันการเป็นสมาชิกกับดีดีพร็อพเพอร์ตี้ได้ และ เอเจนท์อาจต้องชำระส่วนต่างค่าอบรมกับทางสถาบัน

academyrevamp_image-25.jpg

สร้างมูลค่าให้ที่ดิน
(อสังหาฯ เชิงพาณิชย์)
เสริมศักยภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
(Advanced Level)

 
 
 
 
 
 

ช่วยเหลือ​

ฝ่ายบริการลูกค้า​

เกี่ยวกับเรา

0 2204 9555  (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น

วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 9.00 – 18.00 น.)